Den viktige transportkorridoren for fisk og annet gods, fra Nordjylland og nedover Europa skal bli grønnere. I desember i fjor innvilget EUs Interregionale program for Øresund-Kattegat-Skagerrak til prosjektet Grønn Jyllandskorridor.

Den viktigste danske havnen for gods- og passasjerer fra Norge er Hirtshals. Ingen annen europeisk havn håndterer så mye norsk fisk som denne havnen. Havnen er sannsynligvis det viktigste knutepunktet i norsk eksport av fisk.

 

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Totalt er det bevilget 2,4 millioner euro (cirka 28 millioner norske kroner) til prosjektet, hvorav 10,2 millioner kroner til de norske partnerne. Totalt deltar 26 regionale myndigheter, havner, terminaloperatører, transportører, produsenter av bærekraftig drivstoff og energi, næringslivsorganisasjoner og klynger i Agder, Vestfold og Telemark, Nordjylland og Midtjylland i prosjektet. I Norge er det Agder Fylkeskommune som koordinerer og leder prosjektet.

Reduserte utslipp og mindre forurensning

Prosjektet skal på sikt legge grunnlag for reduserte utslipp og mindre forurensning fra transport, fjerning av flaskehalser i infrastrukturen for sjø, jernbane og vei, samt skape et bedre transporttilbud med høyere frekvens. For norsk fisk betyr dette at den skal komme raskere til europeiske markeder med et lavere klimagassutslipp.

Sentralt knutepunkt for fiskelogistikk

I dag går svært mye norsk fisk, både vill fisk og oppdrettsfisk til Hirtshals i Danmark. Hirtshals Havn er sentralt knutepunkt for fisk og annet gods, med ferje og ro-ro-skip som knytter havnen til de norske havnene Kristiansand, Stavanger og Bergen, samt til Island og Færøyene.

I tillegg anløper det norske slakteskipet Norwegian Gannet to til tre ganger i uken med laks og ørret. Klimaavtrykk får stadig større oppmerksomhet, og derfor er utviklingen av en grønn transportkorridor for fisk, annet gods og passasjerer viktig.

Det er i Hirtshals de siste årene etablert industri som tar imot og foredler lakseavfall. Det betyr at en del av laksen og ørreten som kommer til Hirtshals blir foredlet og pakket om. Derved blir det et lavere antall tonn som skal transporteres til markedene i Europa, og skinn, ryggbein og hoder blir til verdifulle produkter uten at det krever unødig transport.

Det vil også komme store utvidelser av Hirtshals havn fremover, hvilket vil gjør at den skal kunne anløpes av større fartøy, samtidig som store arealer er klargjort for bygging av ny industri.

Konferanse i Hirtshals

Hirtshals havn er en av 26 norske og danske samarbeidspartnerne, hvorav 14 er danske og 12 er norske. Havnen ble på en konferanse, som nylig ble avholdt i Hirtshals, pekt på som svært sentral i prosjektet. Selv om politikere og andre ikke snakker om en transportkorridor for fisk, men om gods og passasjerer generelt, er fisk svært viktig.

Hirtshals havn er i forvandling og fokuset på grønne løsninger er stort. Dette er en illustrasjon som viser hvordan havnen ser ut om få år. Det blir nok en del endringer underveis, men at den skal bli grønnere er sikkert. Illustrasjon Hirtshals Havn
Michael Langballe, leder for transport og logistikk i Hirtshals Havn, er opptatt grønt drivstoff og tilgjengelighet. Foto Hirtshals Havn

– Jyllandskorridoren er en av de viktigste transportkorridorene mellom Norge, Sverige og Mellom-Europa, og Hirtshals Havn er en del av den samlede infrastrukturen på korridoren. Derfor gir det veldig god mening å gå sammen med de andre partnerne for å fokusere på potensialet i utviklingen av multimodal transport. Det vil si hvor transport via vei, jernbane og sjø kombineres, sier Michael Langballe, leder for transport og logistikk i Hirtshals Havn på deres nettside, og fortsetter:

– Vi har allerede bygget opp et veldig godt nettverk og samarbeid på tvers av kommuner, regioner, havner, bedrifter og andre parter, og dette er et sterkt utgangspunkt for å finne felles løsninger.

– Den mest optimale og minst klimaskadelige transporten er avhengig av at samme typer drivstoff er tilgjengelig i hele korridoren – for eksempel ladestasjoner for elektriske lastebiler eller hydrogeninstallasjoner for tanking. I Hirtshals har vi god kompetanse å tilby på dette området, blant annet i regi av Greenport North, sier Michael Langballe.

 

Ikke bare laks og ørret

I tillegg til så langt i år, over 80 000 tonn laks, er det eksportert over 45 000 tonn fersk hvitfisk og flatfisk til Danmark. I tillegg går et enda større kvantum laks gjennom det som er Europas viktigste transportkorridor for fisk.

En stor del av den ferske fisken som skal til markeder som Tyskland, Italia, Frankrike, Spania og Portugal, går med ferje til Hirtshals og videre til fiskeauksjonene i Hanstholm og Hirtshals. En del går også med ferje fra Oslo til Frederikshavn eller fra Gøteborg til Frederikshavn, eller over Storebæltsbroen.

LES OGSÅ: 

Sju av ti kilo fersk fisk går til Danmark