Pandemien gjorde at flere fiskere ikke fikk fiske, selv om de var friske. Da måtte de har dagpenger fra Garantikassen. Illustrasjonsfoto Terje Engø

Utbetalingene av dagpenger til fiskerne er halvert på tre år. I 2020 utbetalte Garantikassen 91,99 millioner kroner i dagpenger til arbeidsledige fiskere. 58,17 millioner av dette ble utbetalt i perioden januar til og med august. I år er beløpet i samme periode 32,60 millioner kroner.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

2020 var året Covidpandemien rammet for fullt. Allerede i 2021 var utbetalingen for året i sin helhet nede i 68,16 millioner, og i fjor 53,62 millioner kroner. Fortsetter trenden ut dette året vil årets utbetalinger av dagpenger være cirka halvparten av 2020.

Tallene kommer frem i et brev fra Garantikassen til Nærings- og Fiskeridepartementet. Der ber de om å få overført 20 millioner kroner slik at de har mulighet til å utbetale dagpenger ut året.

Disse har rett på dagpenger fra Garantikassen

Fiskere som står på Blad B, samt utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i Norge, men som arbeider om bord på norske fiskefartøy, kan ha krav på dagpenger ved ledighet. Det er ett krav om at fiskeren skal ha hatt en inntekt på 1,5 ganger grunnbeløpet (G) som nå er 177 930 kroner, eller inntekt på 3 G, 355 860 kroner siste tre år. Det er også regler som gjør at om en har hatt nevnte inntekt fra fiske eller fangst kan også en del andre ytelser som dagpegger under arbeidsløshet, garantilott, sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger, svangerskapspenger og foreldrepenger tas med i beregning av dagpengene.

Krav til minste størrelse på fartøy

For å kvalifisere til dagpenger er det normalt også krav om at fiske- eller fangstfartøyet må ha en lengde på minst seks meter og være merkeregistrert. I noen tilfeller kan styret i Garantikassen utvide virkeområdet til ikke merkeregistrerte fartøy med minimum seks meter lengste lengde.

Dagpenger gir maksimalt 1708 kroner per dag

Dagpengesatsen er 2,4 promille av dagpengegrunnlaget. Inntekt over seks G, 711 720 kroner, regnes ikke med i dagpengegrunnlaget.

Det betyr at for tiden er maksimal dagpengesats 1708 kroner som utbetales for fem dager i uken. I tillegg er det et barnetillegg på 17 kroner per dag for hvert forsørgede barn under 18 år.

For at fiskerne skal tjene penger må det leveres fisk. Pandemien skapte problemer for mange fskere. Illustrasjonsfoto Terje Engø

Pandemien skapte problemer

Når utbetalingene av dagpenger synker, kan det ha flere årsaker. Både at færre fiskere mister arbeidet, men også at de som blir ledige kanskje har lavere inntekt enn tidligere. Men halvering i utbetalingene i år sammenlignet med 2020 har neppe annen årsak enn at fiskeflåten også ble rammet av pandemien i 2020.

I Garantikassen sin årsrapport for 2020 forklares det slik:

“Situasjonen omkring koronapandemien forsinket i mange tilfeller arbeidet med å ferdigstille fiskefartøy når disse var på verksted for reparasjon. Det samme gjaldt ved levering av nybygg til rederi i forbindelse med salg/utskiftning av fartøy. Personer som mottok dagpenger etter nevnte forhold, ble av denne grunn gående lengre arbeidsledige enn det som er vanlig i en normalsituasjon.”

      

LES OGSÅ:

Får drømmepris for fisk tatt på juksa