Facebook

Manglende kjennskap til regler for fiske på kvoter med kjøp av brukt fartøy kostet en fisker nærmere en million kroner i inndragning og tapt verdi på kvoter som ikke kunne fiskes. I vedtak om inndragning som ble gjort av Råfisklaget blir det også fastslått at fisket var tilsiktet, og derved tapte fiskeren også muligheten for å motta 20 prosent av fangstverdien i godtgjørelse for å ta fangsten i land.

                                            .

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

En fisker i Troms ervervet i juni i år fartøyet «Angelica». Fra 5. til 28. januar fangstet tidligere eier av fartøyet 2 404 kg lytefri hankongekrabbe med fartøyet, hvorav 2 300 kg ble belastet fartøyet og 104 kg ble inndratt som overfiske av kvote.

Fiskeren ville ha en bedre arbeidsplass

Ny eier var av den formening at han kunne overføre rettighetene fra fartøy han solgte og så fiske fartøykvoten på 2,3 tonn med «Angelica». Fartøyet som har en lengde på 12,08 meter, bygget ved Finnvik Båtbyggeri i 1985, ble kjøpt for at han skulle få en mer behagelig og hensiktsmessig arbeidsplass når han fisket kongekrabbe.

Fartøyet han skiftet ut var «Magna», en skøyte med lengde 12,91 meter bygget på Rognan i 1937.

I perioden 24. – 31. august fangstet fiskeren 1 055,5 kg lytefri hankrabbe, 381 kg skadd hankrabbe og 43 kg hunkrabbe med «Angelica». Norges Råfisklag fattet vedtak om administrativ inndragning av kr. 421 058,10 på bakgrunn av overfiske av 1 055,5 kg lytefri hankrabbe og 274,5 kg skadd hankrabbe.

Ikke første som gjør samme tabbe

I «Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe» står det:

«Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret.

Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut.

Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og levert fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.»

På bakgrunn av dette måtte den nye eieren av Angelica gjøre fradrag for 2 300 kg kongekrabbe da han overtok fartøyet og dermed hadde han ikke anledning til å fangste kongekrabbe i 2023 med dette fartøyet. Og som om ikke dette var nok, fikk han heller ikke fiske cirka ett tonn krabbe han trodde han fortsatt kunne fiske.

Fisker fikk heller ikke 20 prosent godtgjørelse

Ifølge regelverket kan et fartøy ved inndragning som følge av fangst utover kvote eller andre regelbrudd få en godtgjørelse for omkostninger ved ilandføring dersom merfangsten eller den ulovlige fangsten ikke var tilsiktet. Denne godtgjørelsen er på 20 prosent av fangstverdien.

Råfisklaget ga ikke eieren av Angelica slik godtgjørelse for ilandføring da fangsten av kongekrabbe ble ansett som tilsiktet.

Tapte totalt nærmere en million

I en klage til Råfisklaget forklarte eier at han har hatt et fartøy siden 2022, «Magna», Dette ble byttet ut med «Angelica» for å få en lettere båt å arbeide på, og «Magna» ble solgt.

Fiskeridepartmentet har fastsatt kongekrabbekvoten for 2024. Illustrasjonsfoto Havforskningsinstituttet.
Fiskeren skiftet ut denne skøyta, bygget i 1937. Foto Geir Vinnes

Han forklarer at dersom han hadde vært klar over at han ikke ville få anledning til å fiske kongekrabbekvoten med «Angelica» ville han ventet med å bytte ut «Magna» til etter at kongekrabbekvoten var fisket.

Han ber om at han får innvilget vederlag på 20 prosent for å få dekket noe av sitt tap, og forklarer at han taper kongekrabbekvote på 900 000 kroner, og at han ikke har gjort dette for å spekulere i noe, eller av økonomiske grunner.

Sjarkens eier viser også til at det ville vært mer økonomisk å la båten ligge til han var ferdig med kongekrabbekvoten på «Magna» for deretter å gjennomføre byttet av fartøy. I tillegg viser han til at han har hatt drivstoffutgifter med å dra fra Lofoten til Finnmark for å gjennomføre dette fisket.

Klage er sendt til Fiskeridirektoratet

I en klage oversendt til Fiskeridirektoratet 21. september for videre behandling, presiserer Norges Råfisklags at Havressursloven § 54 er en objektiv bestemmelse og Norges Råfisklag skal inndra fangstverdi som er fisket utover kvote uavhengig av hva årsaken til overfisket skyldes.

Forskrift om inndragning og bruk av inndratte midler viser til at det kan gis vederlag dersom den ulovlige fangsten ikke var tilsiktet. I dette tilfellet har fisker trodd at han hadde anledning til å fiske sin kongekrabbekvote med fartøyet «Angelica» og dermed var hensikten nettopp å fangste kongekrabbe. På bakgrunn av dette kan ikke Norges Råfisklag innvilge 20 prosent godtgjørelse for ilandføring.

                                .

LES OGSÅ:

En dansk fisker for mye kostet  en trekvart million