Havøy Kystfiske AS har fått avslag på å bruke fiskefartøyet Sea Hunter til fiske etter krabbe og andre skalldyr i Angola. Det er samme rederi som eier snøkrabbebåten Hunter som har ligget til kai siden en latvisk fisker i januar mistet livet i en tragisk ulykke.

Av Terje Engø

Advokat Jørgen Stubberud i Stubberud Fiskebåt og Kvotemegling AS, søkte i august på vegne av Havøy Kystfiske AS Fiskeridirektoratet om tillatelse til å bruke Sea Hunter til å fiske på angolanske kvoter i Angolas økonomiske sone. Det var et ønske at fartøyet fortsatte å stå i merkeregisteret med norske kvoter på fartøyet.

Advokat Stubberud gjorde det klart i søknaden, at rederiet var innforstått med at de for å fiske i angolansk farvann måtte skaffe seg lovlige kvoter fra angolanske myndigheter.

Sea Hunter
Sea Hunter har ikke fisket verken snøkrabbe eller noe annet i år. Nå vil rederen sende fartøyet på krabbefiske i Angola. Foto Magne Lyngstad

Må ha lovlig kvote i Angola

Advokaten forklarte at det var uklart for søker, hvorvidt man etter norsk fiskerirett lovlig kan fiske på annet lands kvote (i dette tilfellet: på angolansk kvote) uten først å sende søknad til Fiskeridirektoratet, uten å fjerne fartøyet fra det norske merkeregisteret også og eventuelt ta båten ut av Skipsregistrene NOR.

Svaret kom raskt

Etter seks dagers behandlingstid kom det er klart svar fra Fiskeridirektoratet. I dette svaret skriver direktoratet:

«Fartøyet M-8-SJ «Sea Hunter» LIVI er et norskregistrert fartøy i en annen stats fiskerijurisdiksjon uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet, jf. forskrift av 25. juli 2016 nr. 943 om adgang til å drive fiske og fangst i farvann underlagt annen stats fiskerijurisdiksjon § 2 første ledd sammenholdt med andre ledd.

Nærings- og fiskeridepartementet har lagt til grunn at uttrykket «ervervsmessig fiske» omfatter alt fiske med et kommersielt formål. Etter forskriftens § 2 andre ledd kan Fiskeridirektoratet gi en slik tillatelse på bakgrunn av:

1) avtale mellom Norge og denne staten eller

2) avtale mellom kyststaten og fartøyets eier som er godkjent av Fiskeridirektoratet.

Faksimile av avslaget som kom fra Fiskeridirektoratet etter få dager.

Det foreligger ingen fiskeriavtale mellom Norge og Angola, og det vil heller ikke være aktuelt å godkjenne en avtale mellom myndighetene i Angola og selskapet.

Angola har ikke noen kontrollavtale med Norge eller noe annet samarbeid med norske myndigheter som gir norske myndigheter en reell mulighet til å ivareta vårt internasjonale ansvar som flaggstat.

På denne bakgrunn avslås søknaden om å fiske med fartøyet M-8-SJ «Sea Hunter» LIVI i Angola sin økonomiske sone.

Sea Hunter, som har en største lengde på 45 meter ligger ifølge AIS-informasjon for øyeblikket i Ålesund. Der har den 35 år gamle båten i år ligget uvirksom ved kai.

Inndratt seilingstillatelse

30 januar omkom en latvisk fisker da han ble dratt på havet under setting av snøkrabbeteiner med båten Hunter som også eies av Havøy Kystfiske AS. I ettertid så avdekket Statens Havarikommisjon en rekke sikkerhetskritiske forhold om bord.

Sjøfartsdirektoratet svarte med å gi fartøyet seilingstillatelse, ved å inndra rederiets Document of Compliance med det resultat at både fartøyet Hunter og Sea Hunter fikk seilingsforbud.

En halv million i inndragning

Både Hunter og Sea Hunter har snøkrabbetillatelse. For å få snøkrabbetillatelse

har Sea Hunter også avgrenset Nordsjøtrål og Kystreketrål sør over 11 meter. Hunter har i tillegg en makrellkvote på 52 tonn.

Som om ikke den tragiske ulykken og seilingsforbud var nok, har Hunter fått vedtak om inndragning av over en halv million kroner som følge av brudd på mannskapsbestemmelsene i deltakerloven.

Det siste problemet med avslag på tillatelse til å fiske i Angola har heller ingen enkel løsning. Blir Sea Hunter tatt ut av norsk fiskeri og skipsregisteret NOR vil antakelig snøkrabberettighetene gå tapt.

LES OGSÅ:

En dansk fisker for mye kostet en trekvart million