Skipper på "Einar Erlen" fikk en saftig bot for å ha rapportert feil. Foto Frode Adolfsen

Å rapportere feil fangststed gan en skipper en saftig bot. Fiskeridirektoratet får ved hjelp av AIS-sporing lett oversikt om det er oppgitt korrekte opplysninger om fangststed på sluttseddel. En skipper oppga at fisken var fisket utenfor territorialgrensen, mens den påviselig var fisket innenfor. Det ga ham en kraftig bot.

                          .

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet

Fiskeridirektoratet kontrollerte tidligere i år sluttsedler fra landinger av hvitfisk fra fartøyet «Einar Erlend» i perioden 21. februar til 28.februar i år.

Formålet med kontrollen var å undersøk om, og i tilfelle i hvilken grad, torsk seddelført som fisket utenfor territorialgrensen (12 nautiske mil) faktisk har blitt høstet i norsk territorialfarvann.

Ikke MSC-sertifisert innenfor12-milsgrensen

Ifølge Fiskeridirektoratet angir Nasjonal strategisk riskovurdering (NSRV) dette som et prioritert kontrollområde i 2023. Bakgrunnen er at bare torsk fisket utenfor 12-milsgrensen kvalifiserer for bærekraftsmerkingen til Marine Stewardship Council som følge av den sårbare tilstanden til norsk kysttorsk.

Kontrollen innebar at direktoratet sjekket opp opplysninger på sluttsedler mot AIS-registreringer. Ifølge kontrollrapporten ble det dokumentert åtte sluttsedler som uriktig oppga fangsten som tatt utenfor 12-milsgrensen.

AIS-sporingen avslørte hvor torsken var fisket

Sjekken av AIS-informasjon viste at «Einar Erlend i den aktuelle perioden utelukkende hadde fisket innenfor 12-milsgrensen.

«Ifølge de åtte aktuelle sluttsedlene er fangstene tatt utenfor 12-milsgrensen, nærmere bestemt i området Røstbanken til Malangsgrunnen. Fartøyets sporing viser imidlertid at fartøyet i den aktuelle perioden ikke har beveget seg utenfor 12-milsgrensen i det hele tatt.

Det er på det rene at all fangst som er omfattet av sluttsedlene er høstet i norsk territorialfarvann; altså mindre enn 12 nautiske mil fra grunnlinjene», opplyste direktoratet i vedtak om overtredelsesgebyr.

Skipper siden 1983

I vurderingen av alvorligheten i bruddet på Landingsforskriften skriver direktoratet: «Her tar vi utgangspunkt i at du er en erfaren fisker og skipper på fiskebåt, som har vært manntallsført på blad B siden 1983.

Opplysningssvikten har medført at fangststatistikken har blitt feil. Det er viktig at korrekt fangstfelt blir oppgitt siden disse opplysningene danner grunnlaget for blant annet kvoteråd som ledd i forvaltningen av torskebestandene, herunder den sårbare kysttorsken».

 

Direktoratet bemerker også en annet konsekvens av opplysningssvikten er at torskefangstene urettmessig oppnådde MSC-sertifisering. Det fremgår uttrykkelig av hver enkelt sluttseddel.

Resulterte i en saftig bot til skipper

I det som kan virke som forsøk på å få litt ekstra per kilo for torsk resulterte et overtredelsesgebyr på 15 000 kroner til skipper. Det fremgår ikke av Fiskeridirektoratets postjournal er påklaget.

Skipper ble også varslet om resultatet av kontrollen uten at det ble fremsatt motsigelser.

Lite ekstra å tjene på MSC-torsk

Tidligere i år la Nofima frem en rapport hvor det blant annet ble fastslått at bortfallet av MSC-sertifiseringen for torsk fisket innenfor 12 nautiske mil har ikke ført til en lavere pris for denne torsken.

– Det er ingen effekt av MSC-bortfallet – etter at vi har kontrollert for andre faktorer som fangstredskap og område, uttalte førsteamanuensis Ingrid K. Pettersen fra Norges Fiskerihøyskole, UiT – Norges Arktiske Universitet i forbindelse med rapporten.

Det skulle tyde på at det var begrenset økonomisk motiv for «Einar Erlend» i å få torsken MSC-sertifisert. I alle tilfeller spiste nok overtredelsesgebyret all eller det meste av en eventuell fortjeneste.

LES OGSÅ:

Slurv ga skipper mye krøll og saftig bot

Fakta om Marine Stewardship Council

  • Marine Stewardship Council (MSC) tilbyr et uavhengig sertifiseringsprogram for villfanget fisk og forvalter miljømerket MSC som garanterer at fisken kommer fra et bærekraftig fiskeri.
  • MSC er i dag nærmest enerådende som globalt bærekraftsmerke for sjømat.
  • MSC anslår selv i siste årsrapport at 15 prosent av verdens marine fiskerier er MSC-sertifisert.
  • I løpet av de tre-fire siste årene har imidlertid andelen MSC-sertifisert fisk fra norske fiskerier gått fra knapt 90 prosent til omtrent 40 prosent.
  • I Norge har torsk og hyse fanget innenfor territorialgrensen på 12 nautiske mil mistet MSC-sertifiseringen, mens torsk og hyse fanget utenfor 12-milsgrensen har beholdt sertifiseringen. I tillegg har Norsk vårgytende sild-, makrell, kolmule og torsk i Nordsjøen mistet MSC-sertifiseringen i løpet av de siste fire årene.
  • Kilde Nofima
egenannonse
Facebook