Offshore vindturbiner utenfor Skottland. Foto Ilfede, Dreamstime

Olje- og energidepartementets foreslår å fjerne dagens innsynsrett som gjelder i saker om prekvalifisering og tildelinger av prosjektområder for vindkraft til havs. Det får Fiskebåt til å protestere.

Tekst Pressemelding fra Fiskebåt

       

Regjeringen ved Olje- og energidepartementet foreslår å innskrenke dagens innsynsrett i saker som gjelder prekvalifisering og tildelinger av prosjektområder for vindkraft til havs. Fiskebåt som organiserer den havgående fiskeflåten går sterkt imot dette.

Ressurskrevende vindkraftsaker

Begrunnelsen er at det er arbeidskrevende å gjennom alle dokumentene og at de vil inneholde store mengder med taushetsbelagte opplysninger, og at det vil være ressurskrevende å vurdere eventuelle unntak for resten av dokumentene.

– Vi vil av flere grunner advare mot at det innføres begrensninger i dagens innsynsrett i søknader som berører havvind. For det første legger staten opp til betydelig offentlig pengebruk gjennom subsidier som vil kunne komme opp flere hunder milliarder kroner, og det vil derfor være av allmenn interesse hvilke aktører som står i posisjon til å motta statlige midler.

– Videre vil dagens offentlighet rundt slike søknader bidra til transparens og kunne motvirke negative samfunnsmessige konsekvenser som for eksempel korrupsjon, sier avdelingsleder i Fiskebåt, Espen Jacobsen.

Viktig med innsyn i vindkraftsaker

For Fiskebåt og fiskerinæringen og andre miljø- og interesseorganisasjoner, vil innsyn i slike søknader være viktig for å ivareta fiskerinæringen og andre interesser i prosessen før og under tildeling av områder for vindkraft. 

-I denne sammenheng vil opplysninger om hvordan anlegget er tenkt innrettet, plassering og beskrivelse av miljøtiltak være sentrale opplysninger å ha innsyn i for å kontrollere at hensynet til miljø og andre berørte næringer er ivaretatt på en betryggende måte, sier Jacobsen.

- At departementet uttaler at man forventer mange innsynsbegjæringer viser klart at søknader om havvind har stor offentlig interesse, sier avdelingsleder i Fiskebåt Espen Jacobsen. Foto Fiskebåt

Forslag på høring

Forslaget er nå ute på høring, og i Fiskebåt sitt svar på høringen blir det påpekt viktigheten av at forvaltningen i størst mulig grad praktiserer en åpenhetskultur for opplysninger som har allmenn interesse, eller saker som berører andre viktige samfunnsmessige områder.

– At departementet uttaler at man forventer mange innsynsbegjæringer viser klart at søknader om havvind har stor offentlig interesse. Det vil derfor være svært oppsiktsvekkende hvis departementet svarer opp med å innskrenke dagens innsynsrett. Prosessøkonomiske forhold og eventuell økt arbeidsmengde knyttet til det å skulle vurdere økt omfang av innsynsbegjæringer, er etter vår oppfatning ingen saklig grunn for å innskrenke dagens innsynsrett når man tar i betraktning størrelsen på de planlagte offentlige subsidiene, sier Jacobsen.

LES OGSÅ:
Manglar kunnskap om korleis havvind påverkar fiskeria