Når pukkellaksen blir kjønnsmoden slik som denne så reduseres kvaliteten kraftig. Pukkellaks. Foto Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Lars Åke Andersen

I år har flere båter levert pukkellaks til konsum. For noen få har det vært snakk om relativt store kvantum. Faktisk er årets kommersielle fangst av pukkelaks nesten like stor om fangsten av atlantisk villaks.

                                                      .

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

 

Det foregår fortsatt et begrenset garnfiske etter villaks i Nord-Norge. I år har det vært et stort innsig av pukkellaks i mange elver, og det har vært mye diskusjon om hvordan fiske pukkellaksen. Det har vært stor skepsis til bruk av garn da det raskt kan bli bifangst av atlantisk villlaks.

Tallene for årets fiske viser at det er åtte fartøy som samlet har fisket mer enn ett tonn laks.

Av disse har samtlige åtte fisket ett tonn eller mer atlantisk laks, mens bare to har fått mer enn ett tonn pukkellaks.

Hva gjør du om du har fanget flere tonn pukkellaks? Vestre Jakobselv Jeger- og Fiskeforening har funne løsningen. Foto: Eirik Frøiland, MIljødirektoratet

To fartøy har tatt flere tonn pukkelaks

Derimot har de to fartøyene som har fått mest pukkellaks tatt relativt store kvantum. «Perla» er en liten båt med lengde på 7,5 meter hjemmehørende i Alta. Den har fisket hele 4 195 kilo pukkelaks, samt 1 307 atlantisk villlaks. Det gir en total fangst på 5 502 kilo.

Nest størst fangst har «Ringsol», en 9,11 meter lang sjark hjemmehørende i Sør-Varanger. Den har i tillegg til 1029 kilo atlantisk villlaks fått 3 489 kilo pukkellaks.

Nesten like mye pukkellaks som villaks

Det er i år fisket nesten levert like mye pukkellaks som villaks til konsum. Totalt har båtene som fisker laks levert 15 237 kilo atlantisk villaks og 13 693 kilo pukkellaks.

Hele 6076 kilo av pukkellaksen er ifølge sluttseddelregisteret fisket med not, mens 3156 kilo er tatt på garn. Det resterende, 4460 kilo er tatt på ulik krokredskap.

Atlantisk villaks er i første rekke tatt med garn. Hele 10 476 kilo er tatt i garn, mens  4480 kilo er fisket med  not.

Bare en liten andel er levert til konsum

Kanskje mer enn noe annet demonstrerer fangstene at pukkellaks kan bli en god ekstra inntekt i laksefisket om myndighetene legger til rette for det.

Fangsten av pukkellaks levert til konsum av fiskere utgjør bare en liten andel av det totale kvantum pukkellaks som er fisket etter fanget i år. Ifølge Miljødirektoratet er det tatt ut 243 411 pukkellaks per dato i organisert fiske eller utsortering. Estimert vekt av denne fangsten er ett nærmere 400 tonn.

Bør fiskes før den går opp i elv

Skal pukkellaks ha høy verdi som konsumfisk bør den fiskes før den går opp i vassdragene. Den skal bare stå på elva en liten stund før kvaliteten reduseres, og den blir ubrukelig som menneskemat. Det er «pukkellaksår» annet hvert år.

Dette skjer med pukkelaks tatt i elvene

Det er dei lokale fiskeforeiningane i aust som har inngått avtale med fiskemottaka. I elvane lenger vest i Finnmark, blir pukkellaksen gitt bort til private som ønskjer å ete han.

– I vest er det også ein del hundekøyrarar som hentar pukkellaks, då det er god mat for trekkhundar. Det som er igjen, blir henta dagleg av Finnmark Miljøtjeneste. Pukkellaksen som blir henta frå dei tre største elvane i Porsanger-området, blir brukt til biogassproduksjon og fiskeolje. Og nokon stader blir pukkellaksen frosen ned og blir brukt som agn til kongekrabbefiske, seier Frøiland.

Frøiland fortel at det er ei misforståing at pukkellaksen som blir henta opp frå elvane blir dumpa rett i sjøen eller blir gravne ned.

– Viss noko sviktar, eller det ikkje finst nokon andre moglegheiter, har vi gitt løyve til at pukkellaksen kan dumpast i sjøen. Men dette er som sagt berre i nødstilfelle, seier han. Det aller meste av dette råstoffet blir utnytta.

Kilde Miljødirektoratet

Neste år vil bare små mengder pukkellaks gå opp i elvene i nord. Men i 2025 er det igjen duket for at store mengder pukkellaks søker opp i norske elver. Kanskje kan erfaringene fra i år gjøre at det utvikles et kommersielt fiske som tar vare på fisken som blant mange regnes som like god som norsk atlantisk villaks. Mye av pukkellaksen som fanges i elvene ender nå helt andre steder enn på middagsbordene.

                      .

LES OGSÅ:

Denne rovfisken er en opplevelse å få

Trår til med millioner for sjark i åpen gruppe

Facebook