Det ble dyrt for rederiet når Kildin la seg noen meter for nært området som var stengt for snurrevad. Foto Frode Adolfsen

Ett tips mottatt av Fiskeridirektoratets sjøtjeneste om at et fartøy fisket med snurrevad i eller delvis i et stengt område, endte i sommer etter flere års klagebehandling med en saftig inndragning på flere hundretusen. Det hjalp lite at rederiet mente at bare ene armen på snurrevadet hadde vært inne i det stengte området.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Det tar noen gang lang tid når direktoratet behandler saker om inndragning av et fartøy sin fangstverdi. Ett endelig vedtak som ble gjort i juli,  begynte med et tips 7. mai 2019. Det kostet rederiet dyrt.

Da fikk sjøtjenesten tips om at fartøyet Kildin fisket med snurrevad i et område som var stengt. Sjøtjenesten ønsket å rykke ut med kontrollfartøyet Rind dagen etter, men lot være på grunn av dårlig vær.

Sporingsdata ble avgjørende

Sporingsdata viste imidlertid at Kildin ved tre anledninger den 9. mai 2019, fisket med snurrevad innenfor det stengte området. På den bakgrunn valgte Fiskeridirektoratets kontrollseksjon å foreta en fullkontroll av landingen da Kildin dagen etter leverte fangsten ved Lerøy Norway Seafoods AS i Båtsfjord.

Fangsten besto av 27 247 kilo, hvorav 26 797 kilo var kilo med en total verdi på 324 164 kroner. Det ble fastslått at 17,98 prosent av hysen var under minstemål.

Rederiet mottok et forhåndsvarsel om inndragning på 442 626 kroner. Dette beløpet ble etter klage redusert til 324 164 kroner, da det viste seg at direktoratet hadde lagt inn en sluttseddel fra en tidligere fiskeoperasjon i beløpet.

Straffet for å fiske i stengt område

Inndragningen ble ikke begrunnet med brudd på bestemmelsene om minstestørrelse, men fordi direktoratet kom til at fangsten ble høstet innenfor det stengte området, og derfor var ulovlig.

Rederiet har solgt Kilding, og fik ktidligere i år overlevert nye Julie Pauline fra tyrkisk verft. Foto Aage Schjølberg, Shipspotting
Selv om det var for mye undermåls hyse i fangsten, var det ikke hva direktoratet la vekt på når hele fangstverdien ble inndratt. Foto Terje Engø

Skipper om bord bestred at de hadde fisket innenfor det stengte området. Han mente at sporingsdata ikke var presise nok til at de kunne være avgjørende. Det ble også gitt kritikk av måten kontrollen ved mottaket ble gjennomført på. I tillegg var rederiet ikke fornøyd med saksbehandlingstiden som gjorde inndragningen til et særdeles urimelig tiltak. De viste til at det aktuelle fartøyet for lengst var solgt, lotten til mannskapet for lengst utbetalt. Det samme gjaldt skatt på lott.

AIS kan vise avvik

I vedtaket skriver Fiskeridirektoratet: «Sakens kjerne er hvorvidt det er fisket innenfor det stengte området Makkaur eller ikke. Som førsteinstansen, mener også Klagesaksenheten at klager har rett i at AIS kan ha et visst avvik, men at resultatet, når det ses i sammenheng med andre bevis i saken, ikke anses å avvike i den størrelsesorden som klageren påberoper seg.

Klagesaksenheten slutter seg til førsteinstansen som skriver: «..sporing fra AIS samsvarte med opplysninger i ERS og også med fartøyets fiskerimønster i egen kartplotter. Skipper forklarte da også i sin opprinnelige forklaring av at grunnet «sterkt kuling i området fra vest/sør-vest erkjenner jeg at kanskje styrbord arm kanskje var litt inni området, men not og resten av bruket var satt og fisket i åpent område»».

La vekt på flere bevis

Klagesaksenheten i Fiskeridirektoratet var enig med førsteinstansen når denne oppsummerer følgende:
«Ut i fra AIS-sporing, fartøyets egen rapportering, bilde av fartøyets kartplotter og skippers egen forklaring, finner vi det bevist med klar sannsynlighetsovervekt at «Kildin» den 09.05.2019 helt eller delvis fangstet innenfor et område stengt for bruk av snurrevad».

Rederiets anførsler som gjelder fullkontrollen, ga ikke grunnlag for å endre bevisvurderingen som gjaldt hovedspørsmålet i saken, – nemlig om Kildin fisket i stengt område.

Fikk nytt fartøy tidligere i år

Vidjenes As kjøpte Kildin i 2004. I januar 2021 ble fartøyet solgt til Mikal Solhaug AS i Båtsfjord. Kilding er bygget i Portugal i 2001. Fartøyets lengde var da 27,4 meter. I 2008 ble fartøyet forlenget slik at lengden ble økt til 37,4 meter.

Før jul i fjor fikk Vidjenes AS overlevert fartøyet Julie Pauline fra det tyrkiske verftet Özata. Julie Pauline har en største lengde på 44,6 meter og bredde på 9,5 meter.

Fiskeridirektoratets klagesaksenhet bemerkes også at den administrative inndragning som ble besluttet, ikke ble begrunnet i overskridelse av reglene for fangst under minstemål. Fullkontrollens resultat benyttes kun som støtte for antakelsen om at fartøyet har fisket innenfor det stengte området.

      

      

LES OGSÅ:

En danske for mye kostet Astrid en trekvart million