Det Europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) vil innføre restriksjoner på bruk av bly i fiskeredskaper for å hindre forurensing. Miljødirektoratet har i løpet av høsten gjennomført en høringsrunde, og stiller seg positive til nye restriksjoner. Snart må fiskere finne alternativ til bly i flere fiskerier.

Av Emil Andre R. Engø

Bakgrunnen for blyforbudet er å begrense mengdene bly som havner i naturen. Det allsidige metallet er helseskadelig for mennesker og dyr. Bekymringen ECHA legger til grunn i sine forslag er at store forekomster av bly havner i naturen og kan forgifte dyreliv, og til særs fugler. Disse sprer blyet videre i næringskjedene.

 

Må forberede seg på et forbud

I en rapport ECHA har laget på grunnlag av en konsekvensutredning av forbudet ,kommer det frem at omkring elleve prosent av blyet som havner i naturen stammer fra fritidsfiske og kommersielt fiskeri. Rapporten skiller ikke mellom sportsfiske og kommersielt fiskeri. Nye regler vil derfor også gjelde kommersielt fiske.

Metallet har flere spesielle egenskaper, som høy massetetthet og det er lett å forme. Bly er av den grunn det mest vanlige metallet å bruke i garn, synketau og nøter. Miljødirektoratet vil, basert på ECHA sine forslag og føringer, redusere bruken av bly.

ECHA foreslår et forbud mot blyinnhold over en prosent i redskap som sluk, søkker og synkeredskap. Dette vil ramme både sportsfiskere og yrkesfiskere. Det er særlig redskap hvor det er en fare for å miste bly, som vil rammes av forbudet. Forslaget fra ECHA inneholder ikke et forbud mot bruk av bly dersom det er innkapslet, eller lukket inne i tauverk. Dette begrunnes med at faren for å miste innkapslet bly er liten.

LES OGSÅ:

Disse har fisket mest breiflabb

For norske fiskerier vil nye regler i første rekke kunne ramme fiske med nøter. En ringnot kan ha flere tonn med notbly. Dette sikrer at notlinet synker raskt når noen skytes

egenannonse

Vil stramme inn overgangsperiodene

ECHA har i sitt forslag til EU-kommisjonen foreslått at de ulike delene av forbudet skal iverksettes med ulike overgangsperioder. Dette er for å gi tid til en omstilling, samt for å tidligst mulig iverksette de mest effektive forbudene med størst nytteverdi. For fiskeri er det foreslått følgende overgangsperioder i forslaget fra ECHA:

  • Fiskesluker og fiskesøkker med bly under 50 gram – tre år
  • Fiskesluker og fiskesøkker med bly over 50 gram – fem år
  • Tau og redskap med hensikt å slippe bly under bruk – Så snarlig som mulig etter ikrafttredelse

Miljødirektoratet ønsker å stramme inn ytterligere på overgangsperiodene for fiskeredskap. I deres konklusjon foreslår de at forbudet mot salg av blyholdige sluker skal innføres ett år tidligere enn annet bruk. Miljødirektoratet skriver også at de er usikre på de lengste overgangsperiodene – uten å spesifisere hvilke de sikter til.

Facebook