I forbindelse med bygging av nytt fartøy fikk Benonisen Fiskeri AS avslag på å fiske denne med "Jens Kristian". Avslaget ble gitt på uriktig grunnlag. Foto Frode Adolfsen

Benonisen Fiskeri AS truer med Fiskeridirektoratet med et estatninskrav på mange millioner. Rederiet søkte i fjor om unntak fra bestemmelsene om kvoteutnyttelse i forbindelse med erverv av fartøyet «Jens Kristian». Søknaden ble avslått, men senere omgjort av direktoratets klagesaksenhet. Feil lovanvendelse kombinert med lang saksbehandlingstid gjorde at rederiet ikke fikk fisket de aktuelle kvotene.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Advokat Ivar-Bendiksen i advokatfirmaet Sands har i et brev varslet Fiskeridirektoratet om at de på vegne av Benonisen Fiskeri AS kan komme til å kreve 17 millioner kroner i erstatning. Alternativet er at direktoratet overfører kvoter rederiet ble hindret i fiske i fjor til i år.

Direktoratet mente det var «kvotehopping»

Med henvist til «kan»-skjønnet i regelverket, som er en sikkerhetsventil for å avslå søknader som ellers oppfyller vilkårene, men hvor direktoratet mener det er snakk om «kvotehopping» fikk Benonisen Fiskeri avslag på søknaden.  For rederiet betød dette at rederiet ikke fikk fisket sine kvoter på torsk og sei.

Fikk informasjon og dokumentasjon

Den 23. mai ble avslaget påklaget. Direktoratet ba så om utdypende informasjon om bakgrunnen for forliggende søknad 30. mai.

ARTIKKEL FORTSETTER NEDENFOR

Kristian Benonisen leder rederiet Benonisen Fiskeri AS. Avslaget kom basert på en antakelse om kvotehopping. Foto Privat

Dette fikk direktoratet i form av en epost hvor det ble sendt 69 sider med redegjørelse og dokumentasjon. Bakgrunnen for at det ble søkt om unntak fra bestemmelsene om kvoteutnytting at rederiet hadde et fartøy under bygging. Dette var forsiktig, og rederiet sto uten fartøy til å fiske kvotene med.

Dette ble komplisert av at det var utfordrende eller umulig å finne egnet fartøy som ikke hadde fisket sine kvoter inneværende år. Det ble derfor søkt om å kunne fiske kvotene med «Jens Kristian».

Helt andre saker brukt som avslagsgrunn

I et brev 6. juni 2023 oppfatter rederiet og advokaten det som at direktoratet i all hovedsak legger til grunn rederiets redegjørelse knyttet til årsakene for foreliggende utskifting av fartøy. Likevel legges det ikke vekt på dette, og i sted legges «betydelig vekt på at tilpasning og musbruk av unntaksbestemmelsen i tidligere saker». Rederiet oppfatter det som oppsiktsvekkende at helt andre, tidligere saker igjen er brukt som avslagsgrunn.

Direktoratets avslag ble oversendt direktoratets nyopprettede klagesaksenhet 6. juni. I et brev til klagesaksenheten 13. juni, gjør advokaten oppmerksom på at det haster med en avgjørelse.

Vedtaket omgjort på tampen av kvoteåret

Den 12. desember mottar rederiet om omgjøring av vedtaket. Dette vedtaket innebærer at Benonisen Fiskeri AS med fartøyet «Jens Kristian» kan fiske ytterligere 456 tonn torsk og 57 tonn sei i kvoteåret 2023.

– Grunnet tidspunktet for vedtaket, og særlig tilgangen på fisk, markedsmessige hensyn, rederiets driftsopplegg og situasjon, er det ikke mulig innen avslutningen av kvoteåret 2023 å fiske dette betydelige kvantumet og derved nyttiggjøre seg av den rettighet omgjøringsvedtaket medfører skriver rederiets advokat i et brev 14. desember.

Det er planlagt ombygging av «Jens Kristian» sin fabrikk i januar, og de siste ukene av desember må brukes til å klargjøre for ombyggingen.

Ikke mulig å fiske kvoten rett før nytt kvoteår

– Når omgjøringsvedtaket kommer få uker før nytt kvoteår, uten forutgående varsel eller annet, kunne ikke rederiet forventes å innrette seg på annen måte ut fra planlagt drift, oppgraderinger og vedlikehold. Uavhengig av denne faktiske situasjonen er det usannsynlig at kvantumet ville latt seg fiske i 2023, skriver advokaten i et brev 14. desember.

I brevet ber advokaten om at direktoratet, alternativt Fiskeridepartementet, tillater rederiet å fiske det aktuelle kvantum i år. Det legges vekt på at avslaget om unntak fra bestemmelsene om kvoteutnyttelse var feil.

Avslaget var alene begrunnet i tidligere søknader, uten en faktisk behandling. Rederiet ble i realiteten ilagt en sanksjon for tidligere helt andre saker. I omgjøringsvedtaket fremhever klagesaksenheten nettopp disse feil.

Overføring av kvoter eller krav om erstatning

Advokaten gir i praksis direktoratet valget mellom å gi rederiet kvotene de ikke fikk fisket i år, eller så vil det bli reist krav om erstatning. Det antydes at et erstatningskrav vil være på minst 17 millioner kroner.

Advokat Bendiksen skriver i en epost til Fiskerimagasinet at det er lagt opp til et møte med departementet, men at det utover det ikke har skjedd noe i saken

 – Rederiet har i brev 14. desember i fjor har bedt om å få fiske det aktuelle kvantumet i 2024, eller, alternativt, at tapet erstattes. Det er lagt opp til et møte med departementet, og av hensyn til at saken er pågående er det ikke ønskelig å gi noen utfyllende kommentar. Utover det har det per dags dato ikke skjedd noe i saken (etter at brevet 14. desember ble send. Red. anm), skriver Bendiksen og legger til:

– Det er imidlertid riktig, som det fremgår av brev 14.12.23, at direktoratets avslag 11.5.23 var et feil vedtak, noe som er konstatert av klageinstansen i omgjøringsvedtak 12.12.23. Grunnet opprinnelig feil og lang klagesaksbehandling for å korrigere feilen (først på slutten av kvoteåret) fikk ikke rederiet anledning til å nyttiggjøre seg av den rettighet omgjøringsvedtaket medførte. Dette påførte rederiet og dets mannskap et tap og man mener det offentlige må bære konsekvensene av egen myndighetsutøvelse. Grunnen til at man primært ønsker en løsning med å fiske kvantumet er at dette er en konstruktiv løsning for både stat, rederi og mannskap.

egenannonse
BANNER
Facebook