Storvig fikk inndragning på 15 000 kroner. Men forskriften er klar og tydelig på at det er dato og sluttseddel, ikke fangstdato som skal gjelde. Foto Sejberg Skibsbilleder

I uke 34 drev agderfartøyet Storvig fiske etter sei, lysing og lange med innblanding av blant annet uer utenfor kysten av Trøndelag. Denne uken ble det registrert tre sluttsedler med fangstdato 22. august og 27. august 2023. Totalt utgjorde disse 41 281 kg rundvekt og av dette utgjorde uer 5 427 kg rundvekt eller 13,1 prosent.

                          .

Av Terje Engø

Epost. terje@fiskerimagasinet.no

Norges Råfisklag fattet vedtak om administrativ inndragning på kr. 15 617,77 for merfangst av 1 297 kg uer 31. august 2023.

Forskriftens bestemmelser om dato

Men er det fangstdato, landingsdato eller sluttseddeldato som skal legges til grunn i beregning av bifangst av uer?

I høstingsforskriften §44 første ledd heter det:

«Ved fiske med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad er det uten hinder av forbudet i § 39 tillatt å ha inntil 10 % bifangst av uer. Fartøy med største lengde under 21 meter som fisker med andre konvensjonelle redskaper enn snurrevad kan likevel ha inntil 30 % bifangst av uer i tidsrommet fra og med 1. august til og med 31. desember. Bifangsten av uer regnes i rund vekt pr. uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag kl. 00.00 til søndag klokken 24.00. For fartøy som ikke lander flere ganger pr. uke regnes bifangsten i vekt i de enkelte fangster og ved landing.»

Fangstdato, landingsdato og sluttseddeldato

Menes det er data påført sluttseddelen/landingsseddel som fangstdato, eller den dato som landingsseddel/sluttseddel blir utstedt?

I sin klage på inndragningen forklares det at Storvig leverte hos Hitramat mandag 28. august 2023 (sluttseddel 70-11606352). Denne ble registrert med siste fangstdato søndag 27. august 2023, men med landingsdato 28. august 2023.

Videre viser det til at Norges Råfisklag har beregnet bifangst av uer etter fangstdato, slik at fangsten levert mandag 28. august er med i uke 34 og ikke i uke 35. Storvig leverte også fangst hos Nils Sperre AS lørdag 2. september (uke 35). Dersom fangst landet 28. august og 2. september beregnes i samme uke så har de til sammen levert 43 092 kg hvor uer utgjorde 4 336 kg eller 10,06 %A

Gjelder forskriftens ordlyd som den står, bør direktoratet omgjøre vedtak om inndragning. Illustrasjonsfoto Terje Engø

Fiskeridirektoratet avgjør klagen

Klagen på inndragningen er til behandling i Fiskeridirektoratet. Umiddelbart kan det se ut som om Storvig ikke har brutt forskriften. Men intensjonen i forskriften er sannsynligvis at fangstdato skal være gjeldende. Hvis ikke vil det innebære at et fartøy kan utsette levering av fisk til påfølgende uke for å unngå å ha levert for mye bifangst.

Saksbehandlingen i Fiskeridirektoratet kan ta lang tid. Vinner Storvig frem med sin tolkning, er det grunn til å tro at forskriften nok vil bli endret slik at fangstdato blir avgjørende.

Facebook