"Breivik Junior" er en av få garnbåter som kan fryse fangsten. Foto Geir Vinnes

Garnbåten «Breivik junior» står i fare for å tape et millionbeløp på grunn av en liten formalfeil. Rederiet søkte 1. desember 2022 om tillatelse til å kunne fiske i britisk sone i 2023. I søknaden som ble sendt desember ble det oppgitt feil årstall. Dette ble ikke oppdaget av Fiskeridirektoratet, som fraskriver seg ethvert ansvar, selv om rederiet allerede hadde tillatelse for å fiske i britisk sone i 2022.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

At søknaden ble fremsatt i desember måned fikk heller ikke noen i fiskeridirektoratet til å reagere. Dermed fikk garnbåten Breivik Junior inndratt fangstverdien av nitti tonn hvitfisk.

I et brev Fiskebåt har skrevet til Fiskeridirektoratet påvegne av rederiet Breivik AS, uttaler de at etter deres vurdering fremstår den administrative inndragningen for en formalfeil, uten noe som helst vinnings potensial, som unødvendig tyngende for rederiet. Fiskebåt er heller ikke kjent med at det er foretatt av administrativ inndragning av fangstverdi ved fiske uten lisens tidligere.

Er dette gjeldende praksis?

De mener at saken ikke kan være enestående, og det fremstår derfor som sannsynlig at Fiskeridirektoratet for denne typen overtredelse, ikke har hatt praksis for å foreta administrativ inndragning.

Fiskebåt bemerker også at den norske praksisen som åpner for at det inndratte kvantumet kan fiskes på nytt i inneværende kalenderår, i mange tilfeller ikke vil være anvendelig i situasjoner hvor det fiskes på kvoter som Norge har byttet til seg i andre lands soner fiskebåt. De mener derfor at fisket uten lisens ikke er noe type overtredelse som er egnet for administrativ inndragning av fangstverdi.

Meldte seg aktiv i ERS uten å få reaksjon

I forbindelse med fornying av lisens for garnbåten “Breivik Junior” i desember 2022 benyttet rederiet feil søknadsskjema og søkte om lisens for 2022 i stedet for 2023.  Breivik AS fikk ingen tilbakemelding fra Fiskeridirektoratet om at lisens for 2022 allerede forelå, og de fikk heller ingen oppfordring om å rette opp feilen.

Rederiet mottok heller ingen tilbakemelding fra myndighetene om at lisens manglet i forbindelse med at garnbåten meldte seg aktivt i ERS på fiske i britisk sone.

Rederiet var derfor av den oppfatning at Breivik Junior hadde lisens for å fiske i britisk sone i 2023.

Politiet henla anmeldelse

Feilen ble først oppdaget av FMC som tok kontakt med fartøyet under fiske i britisk sone og informert om at de manglet tillatelse. Fisket ble umiddelbart avsluttet, og fartøyet gikk til norsk sone hvor kystvakten foretok kontroll av fartøyet.

Kystvakten politianmeldte skipper og rederi for å ha fisket uten lisens i britisk sone, men politiet henla saken. De fant ikke rimelig grunn til å undersøke om forholdet var straffbart.

Fiskeridirektoratet fraskriver seg ansvar

I varsel om inndragning skriver seksjonssjef Henning Osnes Teigene og seniorrådgiver Arvid Sundberg i Fiskeridirektoratet: –

Fiskeridirektoratet videreformidlet søknaden til britiske fiskerimyndigheter, som avgjør slike søknader. Vi tilføyer at det var norske fartøy som søkte om tilsvarende lisens for 2022 så sent som i midten av desember. Vi har vært i kontakt med den britiske myndigheten (UK SIA). og det viser seg at søknad nummer to for 2022 ikke er blitt behandlet av britiske myndigheter.

Det er skippers fulle ansvar

I forbindelse med varsel om inndragning, går det frem at Fiskeridirektoratet mener at det er skipper på garnbåten sitt fulle ansvar, og ikke på noen måte Fiskeridirektoratets ansvar, at fartøyet ikke ble kontaktet når det sendte en søknad med en åpenbar feil. De burde ikke fisket uten å ha forsikret seg at søknaden, selv om den er en formalitet, var innvilget:

– Skipper plikter og forsikre seg om at nødvendig lisens er gitt før påbegynnelse av fiske i annen stats fiskeri jurisdiksjon. Vi registrerer at fartøyet iverksatte fiske i britisk økonomisk sone, selv om søknaden ikke hadde blitt besvart i form av lisensdokumentet, og orientering om vilkårene for utøvelsen av fisket under lisensen. Videre angir søknadsskjemaet tydelig 2022 som det aktuelle kalenderåret, ifølge Kystvakten, skriver Fiskeridirektoratet.

Inndratt beløp er sladdet

Det er i dokumentet Fiskerimagasinet har mottatt fra Fiskeridirektoratet sladdet hvor stor inndragningen er. Fiskerimagasinet vil be direktoratet å utdype hvorfor beløpet er sladdet. Siden fangsten på 88 968 tonn sannsynligvis inneholder med sei, en del torsk, hyse og annen fisk, estimerer vi gjennomsnittlig fangstverdi til å være 30 til 40 kroner per kilo, kanskje mer. Det betyr at inndragningen er et sted mellom 2,7 og 3,6 millioner kroner.

Reder Kristian Korneliussen ønsker ikke på dette tidspunkt å kommentere saken. «Breivik Junior» fisker i øyeblikket sørøst av Shetland.

Dette er Breivik Junior

«Breivik Junior» er designet av Seacon AS, og bygget ved Vard Braila i Romania i 2016. Garnbåten med største lengde på 34,07 meter og bredde på 9,5 meter er en av Norges mest moderne garnbåter. Den fisker i Nordsjøen Norskehavet og Barentshavet.

Fartøyet er en av få norske garnbåter som fryser fangst om bord. Fartøyet er i år registrert med kvoter på 480 tonn torsk, 899 tonn hyse og 437 tonn sei nord for 62 grader. I tillegg har fartøyet kvote på 54 tonn torsk i Nordsjøen

"Breivik Junior" har en lengde på 34 meter. Foto Breivik Junior/Facebook
Facebook