Fiskeridirektoratet viser i brevet til Havforskningsinstituttet skepsis til ICES sitt kvoteråd for vassild. Foto Øystein Paulsen, Havforskningsinstituttet.

Fiskeridirektoratet skriver i et brev til Havforskningsinstituttet, hvor de bestiller kvoteråd, til at de er kjent med at ICES allerede i januar 2024 skal foreta en metoderevisjon. I denne tar ICES stilling til om det foreligger datagrunnlag for å anvende en metodikk for medium datarike bestander.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

ICES sine råd, og spesielt endringer i beregninger av hva som kan fiskes, har i senere tid fått mye kritikk fra fiskerhold. I bestillingen av kvoteråd, skriver Fiskeridirektoratet at de har forstått det slik at den nye metodikken vil kunne gi et høyere kvoteråd, men at denne metodikken, dersom den blir godtatt, tidligst vil ha virkning for 2025.

ICES råd vil fjerne lønnsomhet

Dette skriver direktoratet i forbindelse med at de har bestilt kvoteråd for vassild i 2024 og 2025. Fiskeridirektoratet viser til ICES sitt kvoteråd for vassild i NØS datert 9. juni. I dette rådet skriver ICES at totalkvoten for vassild ikke skal være over 9 499 tonn i 2024 og i 2025. Denne kvoten innebærer en reduksjon på 7,5 prosent sammenlignet med kvoterådet for årene 2022 og 2023.

ICES anser vassild sør og nord for 62°N som samme bestand og rådet dekker både Barentshavet, østlige Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak.

Fartøykvoter på 180 tonn

Med fratrekk for å dekke bifangst av vassild i industritråfiske i Nordsjøen, innebærer rådet ifølge Fiskeridirektoratet en totalkvote for direktefiske etter vassild nord for 62°N på 5 500 tonn, og fartøykvoter på 180 tonn. Disse kvotene er ikke ansett som drivverdige fra næringens side.

 

Metodikken har vært sterkt kritisert

«Metodikken som danner grunnlaget for kvoterådet har vært sterkt kritisert av næringen. Næringen har gått så langt som å bruke et ord som tillitskrise. Kritikken fra næringen er blant annet er utdypet i brev fra Fiskebåt til Havforskningsinstituttet datert 1. september 2023.

Fiskeridirektoratet har ikke noe grunnlag for å kritisere metodikken, men stiller spørsmål ved om det er nødvendig å legge seg på en såpass lav høstingsgrad som 2,4% (9 499 tonn av en siste index i 2022 på 400 000 tonn) for å sikre målsettingen om et stabilt uttak av denne bestanden over tid.

Også Havforskningsinstituttet stiller spørsmål

Under årets reguleringsmøte ble det også stilt spørsmål ved den lave uttaksgraden fra representanter fra Havforskningsinstituttet.

Fiskeridirektoratet har forståelse for at det legges til grunn en føre-var tilnærming, men savner en begrunnelse for hvorfor det skal være nødvendig å justere ned uttaket såpass mye fra det historiske kvote- og uttaksnivået. Eksempelvis lå totalkvoten for direktefiske etter vassild nord for 62°N på 12 000-13 000 tonn i årene mellom 2018-2014», skriver direktoratet i brevet.

Ber forskerne ta stilling til kvote på 17 000 tonn

På bakgrunn av det overnevnte ber Fiskeridirektoratet om at Havforskningsinstituttet tar stilling til følgende spørsmål:

  1. Finner Havforskningsinstituttet grunnlag for å gi et kvoteråd for vassild basert på den nye metodikken med virkning for 2024?
  2. Under forutsetning av at Havforskningsinstituttet ikke finner å ha grunnlag for å gi et nytt kvoteråd, bes instituttet svare på følgende spørsmål: Finnes det noen holdepunkter for at et uttak på opptil 17 000 tonn vassild nord og sør for 62°N, hvorav 3 999 vil bli avsatt til bifangst sør for 62°N, vil gjøre irreversibel skade på målsetting om et stabilt uttak av denne bestanden over tid?

Fisket etter vassild starter 1. januar 2024. Det bes om at Havforskningsinstituttet svarer opp henvendelsen innen 6. desember, skriver seksjonssjef Trond Ottemo i Fiskeridirektoratet i brevet til Havforskningsinstituttet.

LES OGSÅ:

Nedgang i kvoteråda for sild og makrell

egenannonse
Facebook