Ett halvfullt kar med torsk hadde blitt oversett og var derfor ikke med i estimatet av fangst. Illustrasjonsfoto Terje Engø

Det kostet sjarken Skrei-Tind dyrt å slurve med vekt på fangst og hvor fangst var oppbevart. 22 mars utførte to kontrollører fra Fiskeridirektoratet kontroll av landingen fra fartøyet Skrei-Tind ved Aalesundfisk AS. Ikke rapportert bifangst, en oversett container med fisk og dårlig estimering av vekt kostet sjarken dyrt.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

 

Fangsten ble oppbevart i containere om bord, og ved ankomst ble fangsten heist i land, helt over avsilingsrist og fordelt i kar. Deretter ble fangsten veid i rund tilstand i kar på pallevekt. Daglig leder Kristoffer Pedersen informerte om at fangsten ville bli kjøpt rund, da sløyelinjen var opptatt med en tidligere landing og det ville gå raskere.

I samtale med skipper, ble inspektørene fortalt at kvantum ble anslått ut fra tidligere landinger. Videre ble det forklart at containere med fisk noen dager tidligere hadde blitt kontollveid på pallevekt for å finne ut hvor mye hver container rommer.

En halvfull container skipper trodde var tom

Testveiingen viste at en full container hadde en snittvekt på 700 kg. Skipper fortalte at det var mye bevegelse i båten og at det hadde vært utfordrende å estimere fangsten. Videre ble det sagt at en god del fisk hadde falt ut av containerne. I tillegg viste det seg at en container de trodde var tom, var halvfull.

Manglende rapportering av bifangst

Det var også manglende rapportering av bifangsten. Det ble forklart av skipper med at det hadde skjedd en misforståelse, og bifangsten som var på dekk var kommet under torsken.

Etter innveiing forelå følgende resultat ble det fastslått at Skrei-Tind hadde 5130 kilo torsk, mot innmeldt 4300 kilo. Det var 833 kilo mer enn innmeldt, tilsvarende 16,23 prosent,

I vedtaket om ileggelse av overtredelsesgebyr, skriver direktoratet:

Artikkel fortsetter under bildet

Dette er et eldre bilde av «Skrei-Tind». Det heter her Bøbas. I sommer er sjarken igjen solgt og har nå navnet «Gulgoværing». Foto skjermdump Marine Traffic.

Fartøyet Skrei-Tind har største lengde 10,98 meter og er dermed omfattet av reglene om elektronisk rapportering, jf. forskrift om kystfiskeappen S 2 første ledd bokstav g.

Det følger av S 6 fjerde ledd bokstav j at «fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.» Dette må forstås som at landingsmelding skal inneholde en så nøyaktig innmelding som mulig, både når det gjelder vekt og art. Skipper er forpliktet til å rapportere inn rett kvantum fisk fordelt på fiskesort i kilo rund vekt uavhengig av om det er hoved- eller bifangst.

Over 16 prosent underrapportering

Ved at innmeldt og kontrollert kvantum torsk viste en underrapportering på 833 kg, tilsvarende 16,23 prosent.

Fiskeridirektoratet har i vedtaket til skipper vurdert det slik at underrapporteringen og manglende rapportering av bifangsten skyldes at skipper handlet uaktsomt.

Fiskeridirektoratet ser svært alvorlig på forhold der kvotebelagte arter blir underrapportert og ikke alle arter blir rapportert. Feil innmeldt kontra faktisk levert fangst åpner opp for ulovlig landing eller omsetninger, der den mulige fortjenesten er høy. Dette vil tillegges vekt i skjerpende retning.

Boten ble samme som verdien på fangst

I denne saken ble det avdekket at 833 kg torsk ikke var rapportert. Torsken ble kjøpt i rund tilstand til henholdsvis 28,330 kr/kg, ifølge sluttseddel. Total verdi av den underrapporterte torsken var 23 599 kroner. Derved ble det fastsatt et overtredelsesgebyr, eller mer folkelig en bot, på dette beløpet.

 

I denne saken var det Fiskeridirektoratets vurdering at skippers uaktsomhet er i nedre sjiktet, og det vurderes slik at rederiet ikke bevisst og forsettlig har unnlatt å etablere tilfredsstillende rutiner om bord i sitt fartøy.

Direktoratet meter at faktum i saken vitner om for dårlige rutiner i tilknytning til estimering og rapportering av fangst. Det er vår vurdering at avviket i saken kunne og burde vært unngått dersom det hadde vært etablert bedre rutiner om bord når det gjelder beregning av fangstkvantum.

LES OGSÅ:

Tabbe kostet fisker nesten en million kroner

Betalte millioner for en solid brukt sjark

 

egenannonse
Facebook