Et anonymt tips 1. oktober 2022 fikk Fiskeridirektoratet til å foreta en sjekk av en sjark som fisket kongekrabbe. Bare sju dager etter at tipset kom, ble det gjennomført en dokumentkontroll som kostet fiskeren over 200 000 kroner. Men det var et annet forhold enn det som det ble tipset om som medførte den solide inndragningen.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

I et anonymt tips som kom inn Fiskeridirektoratet for snart to år siden, sto det: «Fisker kongekrabbe i kvoteregulert område og leverer som om den var fisket på frifiske. Fisker med garn og teiner på Kamøyfjorden og leverer fisk i Kamøyvær og krabbe i Honningsvåg. Har noen teiner stående på Kullfjorden, rett vest for 26graden som brukes som skalkeskjul noen ganger.»

I tipset var det oppgitt nøyaktige posisjoner for det som tipser mente var ulovlig fiske, og også detaljer om hvilket fartøy dette gjaldt.

Dette er deler av innholdet i det anonyme tipset som medførte inndragning for sjarken "Edel Vind". Foto Fiskeridirektoratet

Konsekvens av anonymt tips

Seks dager senere gjennomførte Fiskeridirektoratet dokumentkontroll. Først ble det sendt et varsel om vedtak, og tidligere i år ble det gjort vedtak i saken. Dette vedtaket er ikke påklaget og derved kostet saken eier av sjarken «Edel Vind» verdien av all kongekrabbe fisket i perioden 1. august til 30. september 2022.

Selv om det ikke opplyses i vedtaket, var det tydeligvis at et anonymt tips var årsak til dokumentkontrollen. Den var neppe tilfeldig.

I vedtaket skriver Fiskeridirektoratet at de gjennomførte dokumentkontroll 7.- 10. oktober 2022 av landinger fra «Edel Vind» ved TF Myre Fiskemottak avdeling Kamøyvær og F323 Storbukt Fiskeindustri AS avdeling Honningsvåg.

Fraktet kongekrabben med bil – uten tillatelse

Under kontrollen ble det avdekket at kongekrabbe var fraktet med bil uten at det foreligger en dispensasjon fra landingsforskriften, samt feilføring av sluttseddel ved at krabben er registrert som fangstet i friområde med teiner.

Ved kontrollen ble det observert at fartøyet «Edel Vind» i august og september 2022 hadde fisket med garn og fått to sluttsedler etter hvert sjøvær, – en for hvitfisk og en for kongekrabbe.

LES OGSÅ: 

Ett tall kostet garnbåten flere millioner kroner

Var fisket innenfor kvoteregulert område

Sluttsedlene for kongekrabbe var skrevet på mottak Storbukt Fiskeindustri AS avd. Honningsvåg og hvitfisk var levert til Myre Fiskemottak avd. Kamøyvær. Ved sjekk av fartøyets sporingsdata og rapportering av faststående bruk, ser direktoratet at det ble fisket og satt garn innenfor kvoteregulert område for kongekrabbe, men at fartøyet ved fem tilfeller viste sporing i friområde hvor det var registrert satt to krabbeteiner.

Ført med to ulike fangstområder

Det ble skrevet to separate sluttsedler, hvor krabben ble seddelført med fangstområde Vest-Finnmark og redskap teiner, mens hvitfisk blir seddelført som fisket i Øst-Finnmark med settegarn. Kongekrabben regnes ikke som bifangst fra kvoteregulert område når fangsten blir registrert på sluttseddelen på denne måten.

Den 10. oktober ble skipper oppsøkt ved kai i Kamøyvær. Skipper fortalte at kongekrabben var bifangst og at han hadde sagt på mottaket at kongekrabben var bifangst fra garnfiske i kvoteregulert område, men at mottaket likevel førte fangstområde og redskapstype feil på sluttseddel.

Skipper informerte om at kongekrabben ble fraktet med bil fra Kamøyvær til Storbukt Fiskeindustri (Honningsvåg) fordi de ikke tar imot kongekrabbe på Myre Fiskemottak avdeling Kamøyvær.

Da inspektørene fikk denne opplysningen, ble det sjekket om fartøyet hadde tillatelse til å kjøre fangst med bil til landingssted. En slik tillatelse forelå ikke.

Alt for høy bifangstprosent

Ved sjekk av kvantum på sluttseddel, ble det avdekket at bifangstprosenten for kongekrabben er over tre prosent i 16 av de 19 landingene. Inspektørene informerte om at det kun er tillatt å ha tre prosent bifangst kongekrabbe. Dette sa skipper at han var klar over. Videre ble det informert om at når fangsten er registrert med fangstområde «Vest-Finnmark» (friområde) regnes ikke dette som bifangst hos Norges Råfisklag, men som frikrabbe.

Ifølge direktorater er sjarken «Edel Vind» 10,65 meter lang, og fartøyet kunne deltatt i registreringsordningen for utsatt veieplikt dersom vilkårene var oppfylt. Disse forutsetter at fartøyet hadde registrert seg for denne ordningen og fått bekreftet denne registreringen.

Anonymt tips avdekket flere regelbrudd

Faktum var at all kongekrabbe ble transportert med bil fra kai til mottaksanlegg. Både skipper og mottakets representant bekreftet i samtale med inspektøren at kongekrabben ble transportert med bil til Storbukt Fiskeindustri i Honningsvåg fra Kamøyvær.

 

TABELL:

Tabellen viser fangstverdien som ble inndratt. Alle fangster merket i rødt var bifangst over tre prosent og derved ulovlig.

I tillegg var fangstene fraktet til mottak med bil uten at det forelå dispensasjon.

Som et tredje regelbrudd var fangstene ikke rapportert som fisket i kvoteregulert område.

Hvert enkelt regelbrudd kvalifiserte i praksis til inndragning av fangtstverdien.

Skipper forklarte at krabben var bifangst fra garnfiske. Fartøyet hadde på overtredelsestidspunktet ikke dispensasjon fra Landingsforskriften sitt krav for utsatt veieplikt.

Direktoratet fastslo på denne bakgrunn at leveringene av kongekrabbe til Storbukt Fiskeindustri AS avdeling Honningsvåg i perioden 1. august til 30. september 2022 hadde skjedd i strid med Landingsforskriften.

Det forelå også feilføring av sluttsedlene på kongekrabbelandingene ved at feil fangstområde og fangstredskap var ført på sluttseddelen. Den delen av fangsten som ble transportert med bil måtte etter direktoratets vurdering inndras i samsvar med havressursloven. Fangstverdien som ble lagt til grunn for inndragningen var verdien av kongekrabbe i perioden 1. august til 30. september 2022.

16 av 19 fangster med for mye bifangst

Det fulgte videre av skippers forklaring at kongekrabbe var bifangst fra garnfiske i kvoteregulert område. Ved landing i 16 av de 19 tilfellene var det fisket over tre prosent bifangst kongekrabbe, noe som er i strid med Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 grader øst.

Direktoratet bemerker i vedtaket om inndragning at de tre nevnte bruddene på henholdsvis landingsforskriften §§ 5 og 8, jf. § 11 og reguleringsforskriften for fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område § 13, hver for seg dannet grunnlag for inndragning.

Med tre ulike grunnlag for å inndra verdien av kongekrabbefangstene ville det neppe hatt den helt store hensikten å klage på inndragningen. Krabben var transportert ulovlig, område det ble fisket var feil på sluttsedlene og det var fisket langt over lovlig andel bifangst.

Siden det i verdien av kongekrabben var trukket lagsavgift, pensjonstrekk til Garantikassen for fiskere, produktavgift til NAV, fiskeriforskningsavgift til Fiskeridirektoratet og ressursavgift til Skatteetaten, kom dette til fradrag, slik at rederen endre med en faktura fra Råfisklaget på 194 551 kroner som resultat av et anonymt tips, – mest sannsynlig fra en annen fisker.

LES OGSÅ: 

Fikk inndragning – tross at reglene tydeligvis er fulgt

Facebook