Det koster å fiske leppefisk. Skal inndragning ikke være straff kan ikke hele fangstverdien inndras, mener advokat Jørgen A Stubberud.

I august gjennomførte Fiskeridirektoratet en kontroll i Moldefjorden. Denne avdekket at fartøyet «Turbo» høstet leppefisk i strid med deltakerforskriften. Denne krever at skipper må være ført i fiskarmantallet på blad B. Resultatet er et krav om inndragning av 472 211 kroner. Nå kjemper advokat Jørgen A. Stubberud i Oslo for å få inndragningen redusert til 121 020 kroner.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Lykkes advokaten i å få redusert inndragning for fiskeren, vil det få som konsekvens at utallige fiskere har fått inndratt store beløper urettmessig. Sakens bakgrunn er som nevnt at fartøyet «Turbo» fisket uten skipper som sto i Fiskarmantallet blad B.

I varsel om at det vil bli foretatt inndragning, skriver direktoratet:

I forbindelse med kontrollen, ble det avdekket at det samme regelbruddet har vært til stede ved høsting av leppefisk i perioden fra og med 28.7. til og med 14.8. 2023. I dette tidsrommet ble det utstedt 16 sluttsedler ved levering av leppefisk fra fartøyet Turbo, som oppgir at R……….. var skipper. Det var også han som signerte sedlene på fartøyets vegne. Dette til tross for at han ikke var registrert i fiskermanntallet, som er i strid med deltakerforskriften § 43 bokstav b.

Følgelig kan det konstateres at det er høstet og levert leppefisk i lukket gruppe selv om fartøyet ikke hadde adgang til å delta i fisket.

Det følger av havressursloven § 54 at fangst som er høstet eller levert i strid med bestemmelser i deltakerloven og havressursloven med tilhørende forskrifter skal inndras uten hensyn til subjektiv skyld. Deltakerforskriften er gitt med hjemmel i deltakerloven, skriver direktoratet. De skriver videre:

Vi presiserer at inndragning ikke er en sanksjon med pønalt formål, men et virkemiddel for å gjenopprette den lovlige tilstanden, som er at rederiet ikke har krav på å beholde verdi av ulovlig fangst.

For å komme frem til netto vinning må man gjøre fradrag for utgifter. Dette regnestykket fremgår av vedlagte lottberegning for «Turbo», som viser følgende:

Pønal funksjon = å virke som straff/sanksjon mot en uønsket handling. Ut over selve påførelsen av straff ved dom, har for eksempel ileggelse av oppreisningserstatning en pønal funksjon.

KILDE: Store Norske leksikon
Disse beløpene skal være ulovlig fisket fangst, og direktoratet mener dette er beløpene som skal inndras. Faksimile

Inndragning av hele fangstverdien blir straff

Advokat Stubberud påpeker i et svar på varselet først at beløpet som kreves er feil utregnet:

«Kr 472 211 er ifølge Fiskeridirektoratets varsel bruttoomsetningen for fisket i perioden. Det stemmer at kr 472 211 er summen av de 16 sluttsedlene som Fiskeridirektoratet lister opp i sitt varsel, men beløpet er likevel for høyt. Se til dokumentasjon vedlagte avregning fra Surofi, som viser at «brutto fangstverdi … hittil i år» er kr 418 565. Det fremgår av avregningen at den omfatter sluttseddel nummer 328, og følgelig at den omfatter alle sluttsedlene som Fiskeridirektoratet har regnet med i sitt varsel. (Vi er noe usikre på hvorfor beløpet «brutto fangstverdi … hittil i år» er lavere enn hva man får ved å legge sammen sluttsedlene, men oppfatter det slik at det har vært en del rot med sluttsedlene hos Surofi angående M-24-VS «Turbo»).

Direktoratet må få orden på tallene

Dette må Fiskeridirektoratet kunne bringe på det rene ved å kontakte Surofi. Se for eksempe vedlagte sluttseddel nummer 653 og 655, som er skrevet ut med bare fem minutters mellomrom og gjelder nesten nøyaktig samme kvantum fisk, henholdsvis 822 og 824 fisk. Det er åpenbart at de to sluttsedlene gjelder samme levering, siden ingen bruker fem minutter på å skaffe en ny fangst.

Det må da være kr 441 231 (beløpet fra avregningen) og ikke kr 472 211 som skal brukes som grunnlag for en inndragningsberegning.

Avregningen har større bevisverdi enn sluttsedlene, det er avregningen som innrapporteres til skattemyndighetene m.m.

Men også beløpet kr 441 231 er for høyt, for i dette beløpet inngår lagsavgiftene. Det kan ikke være riktig at Fiskeripartner AS først skal betale lagsavgiftene, og så skal Fiskeridirektoratet inndra et beløp som omfatter både den andel av sluttseddelbeløpene som Fiskeripartner AS får utbetalt fra Surofi, og det beløp (lagsavgifter) som Surofi selv beholder.

Beløpet uten lagsavgifter kalles «Trekkgrunnlag 2», og det fremgår av vedlagte avregning at trekkgrunnlag 2 i vår sak er kr 397 112. Det er dette beløpet kr 397 112 som (etter fradrag for lagsavgifter, som er en utgift på kjøperens hånd) er Fiskeripartner AS sin omsetning. Som det fremgår av avregningen er det dette beløpet kr 397 112 som også danner grunnlag for mva-beregningen, forklarer Stubberud.

Enda mer som kuttes fra inndragning

Men Stubberud er ikke fornøyd om ovenfornevnte beløp blir inndratt. Som et nytt punkt skriver advokaten:

«Som Fiskeridirektoratet skriver i varselet, gir havressursloven § 54 ikke hjemmel for pønalt begrunnet inndragning. Inndragningen blir pønal dersom den går ut over nettoinndragning (altså ut over inndragning av den vinning som er oppnådd ved lovbruddet).

Følgelig kan bare netto vinning inndras med hjemmel i havressursloven § 54.

  1. Omsetning (altså inntekter) er kr 397 112. (Vennligst merk at dette er samme tall som fremgår av avregningen)
  2. Fangstrelaterte utgifter kr 155 073.
  3. Omsetning kr 397 112 minus utgifter kr 155 073 gir resultat (delingsfangst) kr 242 040.
  4. Av delingsfangsten går kr 60 510 + 60 510 = kr 121 020 til fiskerne i form av lott, jf lottberegningen. Lotten er en utgift for rederiet. Følgelig sitter rederiet igjen med netto vinning (overskudd) kr 121 020. Mer enn dette beløp kr 121 020 kan følgelig etter vårt syn ikke inndras i denne saken», avslutter Stubberud.

 

Behandling av klage kan ta måneder

Saken er påklaget, og Fiskeridirektoratet står på sitt krav. Saken er nå oversendt til direktoratets Klagesaksenhet. Der kan saken bli værende i værende i flere måneder. Men advokat Stubberud har oppnådd en liten foreløpig seier. Direktoratet har Fiskeridirektoratet seksjon reaksjoner har besluttet å utsette iverksettelsen av vedtaket inntil klagesaken er behandlet av klageinstansen, og innebærer at eventuelt allerede inndrevet beløp skal utbetales av salgslaget.

En liten seier, som i det minste gir rederen mer tid på å kunne betale inndragningen, og i beste fall en avgjørelse som ender med en kraftig reduksjon i beløpet som inndras.